B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)

Naam interventie B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

B.Slim is gericht op alle kinderen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers, woonachtig in wijken met lage SES en/of een niet-westerse migratie achtergrond. De doelgroep 12 tot 18 jaar wordt tevens stadsbreed benaderd via de scholen, omdat deze doelgroep veelal buiten bovengenoemde wijken naar het voortgezet onderwijs gaan.

Doel

Het hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. Hiermee wordt voortgebouwd op de behaalde doelen van voorgaande projectjaren.

Aanpak in het kort

De aanpak van is gericht op preventie van overgewicht en alle activiteiten zijn gericht op de determinanten van overgewicht: voeding, bewegen of een combinatie hiervan. Hierbij wordt gewerkt vanuit de vijf pijlers van de integrale aanpak. Om de doelgroep beter te bereiken wordt tevens wijkgericht gewerkt, vanwege de laagdrempeligheid, participatie en een intersectorale samenwerking met professionals.

Uitvoering
Type organisatie

Waar: B.Slim is een integrale wijkgerichte aanpak in de gemeente Amersfoort, waarbij per wijk gekeken wordt naar de signalen, cijfers en aandachtspunten met betrekking tot de doelgroep, cohesie en het netwerk. Per wijk wordt dan een plan van aanpak op maat gemaakt met de ketenpartners en inwoners uit de wijk. Door deze manier van werken wordt aangesloten bij de bestaande structuren en initiatieven in de wijk en wordt de participatie van de doelgroep vergroot. Afhankelijk van de lokale gezondheidscijfers, -analyses en netwerken van professionals in de wijken, kunnen de strategieën en activiteiten in andere gemeenten natuurlijk verschillen van die van B.Slim Amersfoort.

Door wie: De gemeente is opdrachtgever voor de wijkgerichte en integrale aanpak. De projectcoördinatie kan belegd worden bij een externe organisatie zoals de GGD, een sportorganisatie of bureau op het gebied van projectmanagent. Als wordt gekozen voor het uitbesteden van de project coördinatie heeft het wel de voorkeur nauw samen te blijven werken met de gemeente als duo in de coördinatie. Waarbij de betrokken ambtenaar kan sturen op bestuurlijk draagvlak, interne betrokkenheid binnen de gemeente en de integraliteit van het programma. De externe projectcoördinator kan zich dan vooral richten op de ontwikkeling van het programma in de wijk. Door nauw samen te werken kunnen deze twee elkaar versterken.

Randvoorwaarden

Organisatorisch:

  • Sterke regievoerder/coördinator. Deze persoon is de aanjager en trekker, kan de partijen enthousiasmeren, weet de juiste verbindingen te leggen en gaat outreachend te werk. De regievoerder/ coördinator wordt hier uitgevoerd door de GGD, gebruik makend van diverse professionals met generieke (JGZ) en specifieke kennis (zoals diëtisten, sportconsulenten).
  • Financiële middelen. Er is geld beschikbaar voor de project coördinatie (16 uur per week) en voor de uitvoering van de activiteiten. Het budget voor activiteiten verschilt per jaar, zie tabel op de volgende bladzijde.
  • Betrokken gemeente. De gemeente moet zich eigenaar voelen van het project, voldoende tijd beschikbaar stellen (zowel voor de strategische als communicatieve inzet) en het ‘gezicht’ zijn van B.Slim en budget beschikbaar stellen.

Contextueel:

  • Een goed netwerk met samenwerkingspartners. Zij zijn de verbindende schakel naar de doelgroep in de wijk en de uitdragers van de B.Slim boodschap. Advies is om klein te beginnen, daar waar de energie zit, en het netwerk in de loop van de jaren verder uit te bouwen.
  • Communicatie. Het project moet zichtbaar zijn en blijven ten behoeve van betrokkenheid. Een duidelijk gezicht middels een mascotte of herkenbaar logo is daarbij van belang.
  • Lange adem. Het creëren van draagvlak, het implementeren van interventies, het boeken van resultaten en de borging daarvan in de wijken kost tijd. Daarom is een lange termijn aanpak vereist van minimaal 5-10 jaar.
  • Planmatig te werk gaan, maar ook flexibel zijn. De organisatie van een community project vereist projectmanagement, maar is ook een dynamisch proces waarbij vooraf niet alles te plannen is.

Materialen

Voor de overdracht van B.Slim naar andere gemeenten kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige documenten als plan van aanpak, activiteitenplannen, jaarverslagen etc. Zie hiervoor de website van B.Slim: www.bslim.nu of neem contact op met de projectleider. De strategieën en activiteiten kunnen per gemeente verschillen afhankelijk van de lokale cijfers, -analyses en netwerken van professionals.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De eigenaar heeft de beschrijving verbeterd waardoor de interventie nu helder en kernachtig is beschreven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Het percentage kinderen met overgewicht in de B.Slim wijken wordt jaarlijks gemonitord met behulp van de registratiegegevens van de Jeugdgezondheidszorg. Het eet- en beweeggedrag van de jeugd wordt 4-jaarlijks gemonitord met de Gezondheidsmonitor jeugd van de GGD. Op verschillende onderdelen en doelgroepen vindt evaluatieonderzoek plaats. Bijvoorbeeld naar de bekendheid van B.Slim onder ouders en de samenwerking tussen de ketenpartners. B.Slim maakt zoveel mogelijk gebruik van effectieve interventies. Alle activiteiten worden op proces geëvalueerd (registratie aantal deelnemers, observaties, interviews, etc.).

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD regio Utrecht
Contactpersoon Astrid van Ouwerkerk, AvanOuwerkerk@ggdru.nl, 06-83989669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s