B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)

Naam interventie B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)
Eigenaar GGD regio Utrecht
Laatst gepubliceerd 12-01-2017
Algemene informatie
Korte omschrijving

Het project B.Slim beweeg meer.eet gezond loopt sinds 2005 in de gemeente Amersfoort, hierbij wordt gericht op zowel kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wordt per prioriteitswijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij zowel op de leefstijl van mensen als de omgeving wordt ingegrepen. Kinderen met overgewicht worden o.a. gesignaleerd door de Jeugdgezondheidszorg en kortdurend begeleid. Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de kinderartsen in het ziekenhuis. Binnen B Slim hebben diverse organisaties hun krachten gebundeld. De projectleiding van B.Slim is in handen van de gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht. B.Slim loopt t/m 2017 en gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht, waarbij ingestoken wordt op een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren en ondersteuning.

Doel

Het uiteindelijk doel is dat eind 2017 het aantal kinderen met overgewicht in alle vier prioriteitswijken van Amersfoort is teruggedrongen is met 5%. B.Slim loopt van 2005-2017.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
 • Geïndiceerde preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Krol, Sanne
Organisatie GGD regio Utrecht
E-mailadres SKrol@ggdru.nl
Telefoonnummer organisatie 06 47836364
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 11-12-2012
Oordeel commissie

De interventie B-Slim is door de Erkenningscommissie erkend als Goed onderbouwd. De interventie werkt op basis van een community aanpak en heeft als doel om overgewicht bij kinderen te voorkomen/te verminderen. De commissie vindt dat er goed gewerkt wordt vanuit de doelgroep.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

-

Aanpak in het kort

De eerste stap in het project is de raadpleging van sleutelfiguren uit de wijk, oftewel het in gesprek gaan met intermediairs én ouders/wijkbewoners. Dit gebeurt aan de hand van focusgroep gesprekken. Als tweede stap wordt op basis van de input van sleutelfiguren per wijk een activiteitenplan op maat gemaakt. Bij de keuze van de interventies wordt dus zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, de wensen en behoeften van de doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk. De pijlers van de integrale aanpak vormen daarbij de kapstok. Binnen B.Slim wordt zowel op kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn gericht. Op deze wijze wordt zowel gewerkt aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen, als het vroegtijdig opsporen en terugdringen van overgewicht bij kinderen.

Doelgroep

B.Slim is gericht op kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst en hun ouders/verzorgers.

Materiaal in het kort

Voor de overdracht van B.Slim naar andere gemeenten kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige documenten als plan van aanpak, activiteitenplannen, jaarverslagen etc. Zie hiervoor de website van B.Slim: www.bslim.nu.

Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

Uit de jaarlijkse procesevaluaties blijkt dat B.Slim positief wordt ontvangen in de wijk, zowel bij de doelgroep als bij de vele samenwerkingspartners. De brede samenwerking heeft geleid tot een scala van activiteiten. Door deze interventiemix komt de doelgroep op meerdere momenten en plaatsen in aanraking met de B.Slim boodschap. Door de lokale insteek en door goed aan te sluiten bij bestaande netwerken, lukt het goed om allochtone groepen te bereiken.

Uitkomsten effectonderzoek in het kort

Op basis van monitorcijfers van de Jeugdgezondheidszorg kan geconcludeerd worden dat het overgewicht bij 5/6 jarige kinderen uit de wijk Kruiskamp/Koppel gestabiliseerd is in de eerste projectperiode (2005-2009), namelijk 20% in 2006 en 19% in 2009. 

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Voeding
Overig
 • Gezondheidsverschillen
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Sportorganisatie / sportvereniging
 • Thuis / gezin
 • Welzijnsinstelling
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Niet-eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 19
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Lage ses
 • Allochtone Nederlanders
 • Ouders / opvoeders
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Lezing / presentatie
 • Massamediale voorlichting
 • Spreekuur / consult
 • Voorlichting op maat
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Draagvlak creëren
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Folder / brochure / flyer
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Projectplan
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
 • ZonMw
 • Zorgverzekeraar
Projectbeschrijving op zonmw website http://zonmw.nl
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
WelzijnsinstellingWelzin (Rol: Ontwikkelaar)
Bedrijf / commerciële organisatieFrieslandCampina (Rol: Ontwikkelaar)
SportorganisatieSRO (Rol: Ontwikkelaar)
OnderwijsinstellingStichting ABC (Rol: Ontwikkelaar)
Eerste lijnHuisartsen Vereniging Eemland (Rol: Ontwikkelaar)
ZorginstellingMeander Medisch Centrum (Rol: Ontwikkelaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Zie hiervoor het erkenningsdocument en het eindverslag B.Slim 2010-2014 voor ZonMw.

Aandachtspunten van deze interventie

Zie hiervoor het erkenningsdocument en het eindverslag B.Slim 2010-2014 voor ZonMw.

Toekomstige ontwikkeling

B.Slim zal zich in de nieuwe periode 2015-2017 verder versterken door:

 • de verbinding te zoeken met de sociale wijkteams;

 • nog meer focus te leggen op het bereiken van ouders;

 • nog meer inzetten op het creëren van een gezonde omgeving;

 • de samenwerking met private partners voort te zetten;

 • nog meer te kijken hoe B.Slim activiteiten geborgd kunnen worden in het beleid van de samenwerkingspartners.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Utrecht
Gemeentes
 • Amersfoort
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen