B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)

Naam interventie B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)
Eigenaar GGD regio Utrecht
Laatst gepubliceerd 20-05-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

‘B.Slim Beweeg meer. Eet gezond’ is een integraal en wijkgericht leefstijlprogramma. Met een integrale en wijkgerichte aanpak is B.Slim gericht op de preventie van overgewicht onder kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarnaast is het vergroten van de bewustwording rond het belang van een gezonde leefstijl een belangrijk doel. Aanleiding voor het project waren in 2005 cijfers van de GGD regio Utrecht. Daarin was te zien dat in een aantal wijken van de gemeente Amersfoort het percentage kinderen met overgewicht fors hoger lag dan gemiddeld in Amersfoort.

B.Slim is een project van de gemeente Amersfoort waar samen met de GGD regio Utrecht en partners in de wijken en de inwoners uitvoering aan wordt gegeven.

Doel

Het hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. Hiermee wordt voortgebouwd op de behaalde doelen van voorgaande projectjaren.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
 • Geïndiceerde preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Krol, Sanne
Organisatie GGD regio Utrecht
E-mailadres SKrol@ggdru.nl
Telefoonnummer organisatie 06 47836364
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De eigenaar heeft de beschrijving verbeterd waardoor de interventie nu helder en kernachtig is beschreven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Aanpak in het kort

De aanpak van is gericht op preventie van overgewicht en alle activiteiten zijn gericht op de determinanten van overgewicht: voeding, bewegen of een combinatie hiervan. Hierbij wordt gewerkt vanuit de vijf pijlers van de integrale aanpak. Om de doelgroep beter te bereiken wordt tevens wijkgericht gewerkt, vanwege de laagdrempeligheid, participatie en een intersectorale samenwerking met professionals.

Doelgroep

B.Slim is gericht op alle kinderen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers, woonachtig in wijken met lage SES en/of een niet-westerse migratie achtergrond. De doelgroep 12 tot 18 jaar wordt tevens stadsbreed benaderd via de scholen, omdat deze doelgroep veelal buiten bovengenoemde wijken naar het voortgezet onderwijs gaan.

Materiaal in het kort

Voor de overdracht van B.Slim naar andere gemeenten kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige documenten als plan van aanpak, activiteitenplannen, jaarverslagen etc. Zie hiervoor de website van B.Slim: www.bslim.nu of neem contact op met de projectleider. De strategieën en activiteiten kunnen per gemeente verschillen afhankelijk van de lokale cijfers, -analyses en netwerken van professionals.

Onderbouwing

Bij de activiteiten gaat B.Slim uit van de belevingswereld en de wensen en behoeften van de doelgroep (community benadering) en een evenwichtige mix van activiteiten. Ook het toepassen van elementen uit EPODE, zoals publiek-private samenwerking en bestuurlijk draagvlak, maakt B.Slim een kansrijke interventie. Indien (landelijke) erkende interventies hierbij passen, wordt hiervan gebruik gemaakt. Tot slot zijn diverse modellen/principes toegepast om overgewicht bij kinderen effectief aan te pakken zoals de FCB-grid, sociale leertheorie, sociale cognitieve theorie, maak de gezonde keuze de makkelijke keuze, ASE-model en nudging.

Onderzoek

Het percentage kinderen met overgewicht in de B.Slim wijken wordt jaarlijks gemonitord met behulp van de registratiegegevens van de Jeugdgezondheidszorg. Het eet- en beweeggedrag van de jeugd wordt 4-jaarlijks gemonitord met de Gezondheidsmonitor jeugd van de GGD. Op verschillende onderdelen en doelgroepen vindt evaluatieonderzoek plaats. Bijvoorbeeld naar de bekendheid van B.Slim onder ouders en de samenwerking tussen de ketenpartners. B.Slim maakt zoveel mogelijk gebruik van effectieve interventies. Alle activiteiten worden op proces geëvalueerd (registratie aantal deelnemers, observaties, interviews, etc.).

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Voeding
Overig
 • Gezondheidsverschillen
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Sportorganisatie / sportvereniging
 • Thuis / gezin
 • Welzijnsinstelling
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Niet-eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 19
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Lage ses
 • Allochtone Nederlanders
 • Ouders / opvoeders
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Lezing / presentatie
 • Massamediale voorlichting
 • Spreekuur / consult
 • Voorlichting op maat
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Draagvlak creëren
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Folder / brochure / flyer
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Projectplan
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
 • ZonMw
 • Zorgverzekeraar
Projectbeschrijving op zonmw website http://zonmw.nl
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
WelzijnsinstellingWelzin (Rol: Ontwikkelaar)
Bedrijf / commerciële organisatieFrieslandCampina (Rol: Ontwikkelaar)
SportorganisatieSRO (Rol: Ontwikkelaar)
OnderwijsinstellingStichting ABC (Rol: Ontwikkelaar)
Eerste lijnHuisartsen Vereniging Eemland (Rol: Ontwikkelaar)
ZorginstellingMeander Medisch Centrum (Rol: Ontwikkelaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Zie hiervoor het erkenningsdocument en het eindverslag B.Slim 2010-2014 voor ZonMw.

Aandachtspunten van deze interventie

Zie hiervoor het erkenningsdocument en het eindverslag B.Slim 2010-2014 voor ZonMw.

Toekomstige ontwikkeling

B.Slim zal zich in de nieuwe periode 2015-2017 verder versterken door:

 • de verbinding te zoeken met de sociale wijkteams;

 • nog meer focus te leggen op het bereiken van ouders;

 • nog meer inzetten op het creëren van een gezonde omgeving;

 • de samenwerking met private partners voort te zetten;

 • nog meer te kijken hoe B.Slim activiteiten geborgd kunnen worden in het beleid van de samenwerkingspartners.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Utrecht
Gemeentes
 • Amersfoort
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen