Voedingsbeleid Jump-in

Naam interventie Voedingsbeleid Jump-in
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Het Voedingsbeleid Jump-in is bedoeld voor alle kinderen uit het basisonderwijs. Het schoolteam en de ouders zijn intermediaire doelgroepen.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat kinderen gezond eten en drinken op school door het invoeren van een gezond voedingsbeleid wat bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht op de lange termijn. Het voedingsbeleid is conform de Schijf van Vijf.

Aanpak in het kort

Na de wervingsfase, vindt er een teamkick-off voor het schoolteam plaats. Deze kick-off is de start van een periode waarin draagvlak gecreëerd wordt voor het voedingsbeleid bij zowel kinderen als ouders. In deze fase wordt al een gedeelte van de gedragsverandering gerealiseerd. Hierna worden afspraken geformuleerd, gecommuniceerd en gehandhaafd. De school zorgt op verschillende manieren voor borging van het beleid.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:
Jump-in voedingsbeleid wordt uitgevoerd op basisscholen. Veel scholen hebben een continurooster waarbij alle kinderen ook op school lunchen. Op andere scholen gaat een gedeelte van de kinderen tussen de middag naar huis en blijft een gedeelte op school om te lunchen. Op sommige scholen zonder continurooster wordt de tussenschoolse opvang (TSO) uitbesteed aan een externe organisatie. In dat geval wordt geprobeerd om ook de externe organisatie bij de interventie te betrekken. 

Type organisatie:
Jump-in voedingsbeleid kan uitgevoerd worden door een organisatie met een gezondheidsbevorderende doelstelling en ervaring met het implementeren van interventies binnen het onderwijs. GGD’en zijn daarvan een goed voorbeeld. De adviseur vanuit deze organisatie begeleidt het proces en zorgt voor de facilitering van activiteiten en materialen. Het hele schoolteam heeft als intermediaire doelgroep een belangrijke rol bij de uitvoering binnen de school.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor de uitvoering van de interventie:

  • Draagvlak creëren binnen het schoolteam voor het maken van concrete afspraken over wat er gegeten en gedronken mag worden is onderdeel van de interventie. Wel moet er bij de directie en het schoolteam al voldoende draagvlak aanwezig zijn om met het thema gezond eten en drinken op school aan de slag te willen gaan.
  • Schoolteams moeten genoeg tijd en energie hebben om de veranderingen in één keer goed door te voeren. Want de ervaring leert dat wanneer de implementatiegraad van de interventieonderdelen laag is, dat het beleid op de lange termijn moeilijk behouden blijft. Eenzelfde beleid voor een tweede keer invoeren wordt als nog lastiger ervaren.
  • Scholen die in een ander groot verandertraject zitten of waar de personele bezetting tijdelijk laag is doen er goed aan de implementatie van de interventie uit te stellen.
  • Ouders zijn erg belangrijk voor het vormgeven en het uitvoeren van het beleid. Een goed functionerende Medezeggenschapsraad bevordert de implementatie aanzienlijk.
Materialen

Het ondersteunende materiaal bestaat uit een stappenplan, een Jump-in scan waar de (proces)doelen in gepland kunnen worden, presentaties, lesmaterialen, voorbeeldbrieven, nieuwsbriefstukjes en ondersteunende materialen voor gebruik binnen het klaslokaal.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
Oordeel commissie

Jump-in Voedingsbeleid heeft een duidelijk stappenplan met concreet haalbare doelen. Het kan een belangrijk onderdeel zijn van een multicomponentenstrategie voor leefstijlverandering.
Bij de doorontwikkeling kan meer aandacht besteed worden aan de implementatie van het Voedingsbeleid (borging van het beleid binnen de school en culturele achtergronden).

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit een tevredenheidsonderzoek onder Jump-in scholen, uitgevoerd door TNO bleek dat de scholen het Voedingsbeleid Jump-in waardeerden met een 7,5. De scholen vinden het Jump-in Voedingsbeleid belangrijk, nuttig en passend bij de werkwijze van de school. In juli 2017 waren er in totaal 66 scholen die voor alle eetmomenten tijdens schooltijd beleid hadden opgesteld en dit ook consequent handhaafden.
Er loopt momenteel een evaluatie naar de effecten van de interventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Amsterdam
Contactpersoon Paul van Osdorp, gezondeschool.po@ggd.amsterdam.nl, (020) 555 5495
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s