Realfit

Naam interventie Realfit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-02-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

RealFit is ontwikkeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (extreem) overgewicht.

 

Doel

Het doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen.

Aanpak in het kort

RealFit begint met een voolichtingsavond. Vervolgens start het 13 weken durende intensieve programma, dit bestaat uit 13 beweeglessen (60 minuten), 3 voedingslessen (60 minuten) en 4 individuele consulten (20 minuten) met een diëtiste en een psychologieprogramma van 10 lessen van 60 minuten. De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van ieder 2 uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na de 13 weken durende RealFit interventie en na een half jaar follow-up.

Uitvoering
Type organisatie

RealFit kan heel goed gehouden worden binnen een fitnesscentrum. Temeer omdat er een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten aangeboden kan worden. Er is nog een aantal redenen waarom binnen RealFit bij voorkeur wordt gekozen voor een fitnesscentrum:

 • Het is laagdrempelig, het kan 'om de hoek' plaatsvinden.
 • Veel jongeren stoppen met hun "oude "sport in deze leeftijdsfase en vinden het moeilijk om een nieuwe  sport te vinden. Het mogen sporten in een fitnesscentrum is een enorme trigger (NOC NSF, 2013).
 • In een fitnesscentrum is vaak ook een geschikte ruimte aanwezig voor de theorieles (voeding- en vaardigheidslessen).
 • Het is een nieuwe plek voor de jongeren, aangezien veel fitnesscentra een leeftijdsgrens van 16 jaar hebben voor zelfstandig sporten. Jongeren zijn vaak heel nieuwsgierig naar het fitnesscentrum. De kennismaking verlaagt de drempel om er mee te gaan starten als ze oud genoeg zijn om zelfstandig in een fitnesscentrum te gaan sporten. Veel fitnesscentra hebben al een speciaal (groeps-)aanbod voor jongeren onder 16 jaar. Mocht dit niet het geval zijn dan is het van groot belang dat de sportinstructeur de deelnemers wijst op de mogelijkheden (sociale kaart) van het reguliere sportaanbod in de buurt of een specifiek aanbod voor deze doelgroep opstart.
 • Begeleiding wordt verzorgd door professionele sportinstructeurs, diëtisten en  gedragstherapeuten/ psychologen die de lessen in (de buurt van) het sportcentrum geven.
 • De begeleiding kan deelnemers een juiste manier van bewegen aanleren tijdens de bijeenkomsten, zodat ook in andere settings de deelnemer de juiste manier van sporten kan hanteren.
 • De beweeglessen van RealFit kunnen in een fitnesscentrum vaak in een aparte ruimte plaatsvinden, waardoor de deelnemers niet tussen de andere bezoekers van het fitnesscentrum hoeven te sporten.
 • Het is ook mogelijk om RealFit schoolgebonden aan te bieden. Hierbij is de school de facilitator maar kan ook verwijzer, organisator, aanbieder van accommodatie en begeleider zijn.

Samenwerkingspartners voor de uitvoering van RealFit zijn de opdrachtgever (vaak de gemeente), de coördinerende instantie, de sportaanbieder, de diëtist, de gedragstherapeut en de landelijke werkgroep. 

 

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

 • Samenwerking en draagvlak: aangezien de interventie een multidisciplinaire aanpak kent, zijn samenwerking en draagvlak tussen de verschillende disciplines en organisaties een belangrijke vereiste.
 • Geschikte ruimte: een theorieles en een beweegles volgen elkaar op. Het is een voorwaarde voor een goede uitvoering dat RealFit wordt gegeven in een gebouw waar beide lessen mogelijk zijn.
 • Lokaal: de RealFit interventie dient zoveel mogelijk in de wijk georganiseerd te worden waardoor jongeren na afloop van de interventie makkelijker doorstromen naar het reguliere sportaanbod.

Contextuele randvoorwaarden:

 • Privacy: de interventie is gericht op jongeren met overgewicht. Schaamte voor hun lichaam komt hierbij veel voor. Een eigen ruimte voor de groep om te sporten is hierbij van belang. Ook is het noodzakelijk dat het meten en wegen in een aparte onderzoeksruimte gebeurd.
Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-02-2014
Oordeel commissie

RealFit richt zich met een multidisciplinaire aanpak op vier belangrijke factoren die bij overgewicht een rol spelen: voeding, beweging, gedrag en zelfbeeld en ouderparticipatie. Diverse studies onderzochten het effect van RealFit . Deze laten op de lange termijn (1 jaar) een positief effect zien op de hoofddoelstelling. Na doorontwikkeling zijn opnieuw twee effectstudies gedaan. Een aandachtspunt bij één van de latere studies is dat er geen randomisatie plaatsvond. Hierdoor verschilden de interventiegroep en de controlegroep significant van elkaar op het gebied van BMI en eetbehoefte.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

RealFit, ontwikkeld door GGD Zuid Limburg, Huis voor de Sport en de thuiszorgorganisatie, is een interventie die in 2010 helemaal is doorontwikkeld. Alle verbeterpunten van Centrum Gezond Leven die uit het traject Effectieve Jeugdinterventies 2009 naar voren zijn gekomen zijn in deze doorontwikkeling meegenomen. Daarnaast is RealFit een interventie waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht. De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot aanpassingen in de interventie. Het effectonderzoek, dat heeft plaats gevonden in samenwerking met de Universiteit Maastricht na de doorontwikkeling van 2010, laat zien dat er een jaar na RealFit nog steeds een duidelijk significante afname is van BMI en buikomtrek en dat de lichamelijke fitheid is toegenomen. De lichaams- en zelfwaardering van de deelnemers is daarnaast ook significant verbeterd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Monique Hampsink, monique@huisvoorbeweging.nl, 06 22485922
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s