RealFit

Naam interventie RealFit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

RealFit is bedoeld voor jongeren die bij de aanvang van de interventie:

 • de leeftijd van 13 tot 18 jaar hebben,
 • een te hoge Body Mass Index (BMI) hebben, conform de afkapwaarden voor jongeren, maar geen morbide obesitas,
 • gemotiveerd zijn om deel te nemen en steun van ouders/gezin ontvangen.
Doel

Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met een te hoge BMI (vanaf 21,9 tot en met 30, zie tabel 1), die meedoen aan RealFit, realiseren duurzaam een afname of stabilisatie van hun overgewicht.

Aanpak in het kort

RealFit bestaat uit een intake door diëtist (45 minuten) 3 beweeglessen (60 minuten), 3 voedingslessen (60 minuten) en 3 individuele consulten (30 min) met een diëtist en een psychologieprogramma (10 lessen van 60 minuten). De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van 1.5 uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na de 13 weken durende RealFit interventie en na een half jaar follow-up.

Uitvoering
Type organisatie

Gezien de multidisciplinaire aanpak is het programma bruikbaar voor iedereen, die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering en sportstimulering van jongeren met overgewicht. Samenwerking tussen verschillende organisaties is hierbij waarschijnlijk noodzakelijk omdat een diëtist, psycholoog / gedragstherapeut en beweeginstructeur nodig zijn voor de uitvoering van RealFit. Organisaties die mogelijk kunnen samenwerken om RealFit op te zetten zijn: fitnesscentra, thuiszorgorganisaties, GGD, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, scholen, fysiotherapeuten en diëtisten. In de voorbereidende cursus RealFit wordt de inhoud van RealFit behandeld en wat er nodig is voor de uitvoer van de cursus.

RealFit wordt meestal uitgevoerd in een fitnesscentrum. Er is een aantal redenen waarom is gekozen voor een fitnesscentrum:

 • Er wordt een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten aangeboden, waarbinnen het aspect ‘plezier’ goed benadrukt kan worden.
 • Het is laagdrempelig, het kan ‘om de hoek’ plaatsvinden. ?
 • Binnen een fitnesscentrum is de cursus sport en geen therapie. ?
 • Begeleiding wordt verzorgd door professionele sportinstructeurs (MBO/HBO sportopleiding). ?

De instructeurs kunnen de deelnemers een juiste manier van bewegen aanleren tijdens de bijeenkomsten, die ook in andere settings kan worden gehanteerd.

RealFit is tot 2019 al meer dan 105 keer uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

 • Samenwerking en draagvlak: aangezien de interventie een multidisciplinaire aanpak kent, zijn samenwerking en draagvlak tussen de verschillende disciplines en organisaties een belangrijke vereiste.
 • Geschikte ruimte: een theorieles en een beweeg les volgen elkaar op. Het is een voorwaarde voor een goede uitvoering dat RealFit wordt gegeven in een gebouw waar beide lessen mogelijk zijn.
 • Lokaal: de RealFit interventie dient zoveel mogelijk in de wijk georganiseerd te worden waardoor jongeren na afloop van de interventie makkelijker doorstromen naar het reguliere sportaanbod.

Contextuele randvoorwaarden:

 • Privacy: de interventie is gericht op jongeren met overgewicht. Schaamte voor hun lichaam komt hierbij veel voor. Een eigen ruimte voor de groep om te sporten is hierbij van belang. Ook is het noodzakelijk dat het meten en wegen in een aparte onderzoeksruimte gebeurt.
 • Voor een maximaal resultaat is een ‘klik’ tussen de uitvoerders van RealFit en de deelnemers wenselijk. Bij de selectie van de uitvoerders wordt hiermee rekening gehouden door de lokale projectleiding.

Materialen

Het Handboek RealFit omvat informatie die zowel op beleids- als uitvoerend niveau nodig is om de implementatie van RealFit op een uniforme en een kwalitatief goede manier plaats te laten vinden. Er zijn documenten beschikbaar met alle formats en voorbeelddocumenten voor de organisator met o.a. folders, flyers en posters. Op de website van Huis voor Beweging is alle actuele informatie te vinden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-09-2021
Oordeel commissie

De commissie is positief over de multidisciplinaire aanpak van RealFit, die zich richt op vier belangrijke factoren die bij overgewicht een rol spelen: voeding, beweging, gedrag en zelfbeeld en ouderparticipatie. De interventie is helder beschreven en beschikt over mooie en bruikbare materialen. 

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

RealFit, ontwikkeld in 2003-2006 door GGD Zuid Limburg, Huis voor de Sport Limburg en de thuiszorgorganisatie, is in 2010 helemaal doorontwikkeld. Alle verbeterpunten van Centrum Gezond Leven uit het traject Effectieve Jeugdinterventies 2009 zijn hierin meegenomen. Daarnaast is RealFit een interventie waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht. Ook hebben de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken naar de interventie RealFit geleid tot aanpassingen. Het effectonderzoek, dat heeft plaats gevonden in samenwerking met de Universiteit Maastricht na de doorontwikkeling van 2010, laat zien dat er een jaar na RealFit nog steeds een duidelijk significante afname is van BMI en buikomtrek en dat de lichamelijke fitheid is toegenomen. De lichaams- en zelfwaardering van de deelnemers is daarnaast ook significant verbeterd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Monique Hampsink, monique@huisvoorbeweging.nl, 06 22485922
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s