EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Naam interventie EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen (4-12 jaar) van groep 1 t/m 8 van Nederlandse basisscholen. Intermediaire doelgroepen zijn leerkrachten, ouders, het netwerk van GGD’en, JOGG-regisseurs, Natuur- en Milieu educatiecentra, makelaars Jong Leren Eten en leveranciers.

Doel

Tussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht door die kinderen.

Aanpak in het kort

Scholen ontvangen wekelijks gedurende twintig weken gratis drie stuks fruit en groente voor elke leerling. In verplichte lessen leren kinderen over groente, fruit en gezonde voeding. Daarnaast is een voorwaarde dat scholen na de gratis periode zelf verder gaan met het stimuleren van fruit en groente, bijvoorbeeld met een Schoolfruitbeleid.

Uitvoering
Type organisatie

Het EU-Schoolfruitprogramma wordt uitgevoerd op de basisschool en speciaal basisonderwijs, waarbij de schooldirecteur, een leerkracht als schoolfruitcoördinator, leerkrachten die lessen uitvoeren en ouders die helpen een rol spelen. Intermediairen zoals GGD’en, JOGG regisseurs en het Steunpunt kunnen adviseren bij de uitvoering en bij de ontwikkeling van Schoolfruitbeleid.

Randvoorwaarden
  • Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die zichinspant om de verspreiding van groente en fruit succesvol te laten verlopen.
  • De schoolfruitcoördinator en de directeur van de school gaan akkoord met het ontvangen van de wekelijkse digitale nieuwsbrief.
  • Scholen zorgen ervoor dat de levering zodanig wordt opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft. Scholen reiken de porties uit aan de kinderen en zorgen ervoor dat de porties worden geconsumeerd op school.
  • Groente en fruit zijn bestemd voor gezamenlijke consumptie en voor alle kinderen van alle groepen van de school.
  • Scholen voeren in elke klas een EU-Schoolfruitles uit het lesboekje uit én een EU-Schoolfruitdigibordles. Vanaf 2019-2020 wijzigt dit in het uitvoeren van een Smaakles op het online portal.

Daarnaast zetten zij zich in om aanvullende activiteiten en/of lessen uit te voeren over groente, fruit en gezonde voeding.

  • Scholen zijn bereid deel te nemen aan monitoring en evaluaties onder leerkrachten en leerlingen.
  • De school stimuleert het eten van fruit en groente op school. Zowel tijdens het programma als na afloop. De school zet zich dit onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders. Hierdoor wordt de kans op een structurele inbedding van het eten van fruit en groente vergroot. 
Materialen

De materialen bestaan uit een wekelijkse levering van fruit en groente, lesmateriaal (gericht op het lesprogramma Smaaklessen), een startpakket met informatie over het programma en ondersteunend materiaal, zoals het online stappenplan voor het Schoolfruitbeleid, diverse posters en ouderbrochures. Ook ontvangen scholen én ouders wekelijks een nieuwsbrief.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt het een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In jaarlijkse procesevaluaties beamen scholen dat het EU-Schoolfruitprogramma een goed initiatief is om kinderen kennis te laten maken met gezonde voeding en om hiermee de houding en het gedrag ten aanzien van het eten van fruit en groente positief te beïnvloeden. Scholen merken dat het programma ervoor zorgt dat leerlingen meer en vaker fruit en groente meenemen naar school. Daarnaast zijn scholen van mening dat het EU-Schoolfruitprogramma zorgt voor meer kennis over groente en fruit en bijdraagt aan het bewust zijn van het belang van gezonde voeding.

Eigenaar en contact
Eigenaar Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Contactpersoon Els van Coeverden, euschoolfruit@wur.nl, 0317-485966
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s