Welkom op school: mentormethode voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Naam interventie Welkom op school: mentormethode voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren (12-18 jaar) die nieuw in Nederland zijn en les krijgen op een ISK. Het gaat om vluchtelingenkinderen en kinderen van migranten die hier komen om te werken of vanwege gezinshereniging of gezinsvorming zich in Nederland vestigen.

Doel

De lessen van de methode hebben als doel het welzijn van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs te verbeteren, sociaal-emotionele problemen te verminderen en voorkomen en te zorgen voor een verbetering van de voorwaarden voor een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling.

Aanpak in het kort

De lessenserie kan starten als leerlingen ongeveer een half jaar in Nederland zijn. De lesmethode bestaat uit 20 lessen (blokuren), die thematisch zijn geordend in diverse onderdelen. Het heeft de voorkeur om de lessenserie als geheel en in de bestaande volgorde te geven, echter is modulaire toepassing ook mogelijk.

Uitvoering
Type organisatie

Welkom op School kan uitgevoerd worden op scholen met opvangklassen voor nieuwkomers (ISK’s – internationale schakelklassen). Dit zijn kleine klassen waarin leerlingen zitten van verschillende leeftijden en niveaus, die nog erg kort in Nederland verblijven. Wanneer er (eventueel naar aanleiding van lessen die gegeven zijn) individuele problematiek gesignaleerd wordt, is samenwerking binnen en buiten de school met betreffende zorgpartners aan de orde.

 

Randvoorwaarden

Organisatorisch:

  • Een team dat de pedagogische opdracht van de school belangrijk vindt en zich bewust is van de specifieke achtergronden en bijbehorende vragen van deze kinderen/jongeren.
  • Een coördinator/manager die deze visie ondersteunt en/of een bevlogen zorgcoördinator.

Contextueel:

Voldoen aan een aantal kerndoelen zoals geformuleerd door de inspectie:

  • Aan een belangrijke randvoorwaarde voor de lessen relaties en seksualiteit is reeds voldaan. Met deze lessen kunnen nieuwkomerscholen kerndoel 43 voor de onderbouw van het vo invullen: “……….. en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en diversiteit, met name seksuele diversiteit.”
  • De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het nieuwkomersonderwijs en naleving van de kerndoelen, m.n. op het gebied van seksualiteit en diversiteit. De inspectie is geïnformeerd over het bestaan van de aangepaste methode.
Materialen

Voor de uitvoering van de lesmethode zijn twee boeken beschikbaar:

Het docentenboek biedt veel achtergrondinformatie en is een handleiding voor het geven van de lessenserie. Het leerlingenboek is een persoonlijk werkboek, met invuloefeningen en afbeeldingen die gebruikt worden bij de lessen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat Welkom op school ook bij her-erkenning voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Het betreft een herziening/aanpassing van een methode die heel veel gebruikt is in de praktijk. De lessen zijn nu opnieuw uitgeprobeerd in pilots en waar nodig aangepast. Docenten hebben bij de pilots niet om grote veranderingen gevraagd. Voor de procesevaluatie van deze vernieuwde methode zijn in 2017 alle scholen die via Pharos docentenhandleidingen en/of leerlingenboeken besteld hadden benaderd. We spraken in totaal 17 docenten van 16 scholen. Een conclusie is, dat de docenten waarbij het interview is afgenomen over het algemeen tevreden zijn. Zij beoordelen de methode met een gemiddelde van een 7,5. Een veelgenoemde aanbeveling is dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor differentiatie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Pharos
Contactpersoon Anna de Haan, a.dehaan@pharos.nl, 030-2349854
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s